Conform unui comunicat oficial publicat astăzi, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice va lansa un nou apel de proiecte în cadrul priorității de investiții POR 2.1.A – Microîntreprinderi.

Calendarul estimativ al apelului de proiecte:
 Publicarea ghidului specific, pe www.inforegio.ro: 6 mai 2019
 Perioada de depunere a proiectelor, doar prin intermediul MySMIS: 8 iulie – 8 noiembrie
2019.
Față de primul apel de proiecte organizat în cadrul priorității de investiții 2.1.A – Microîntreprinderi
(lansat în mai 2016), principalele modificări și actualizări la ghidul specific vor viza următoarele
aspecte:
 Lansarea apelului doar în regiunile de dezvoltare în care alocarea financiară disponibilă ar
permite acest lucru, respectiv: Nord Est, Sud Est, Sud Vest Oltenia, Vest și Centru
 Termenul de depunere a autorizației de construire, în etapa precontractuală – 90 de zile
calendaristice
 Introducerea, în ghidul specific, a unor prevederi din Instrucțiunea AMPOR nr. 61/2017,
referitoare la verificarea condiției de eligibilitate privind păstrarea numărului mediu de
salariați cel puțin la nivelul înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
 Actualizarea unor referințe la anii fiscali relevanți pentru anumite criterii, referințe pagini
web
 Actualizarea unor detalii referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile, conform HG
907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice
 Introducerea modului de reglementare a semnării cererii de finanțare, în MySMIS, în cazul în
care reprezentantul legal al solicitantului este un cetăţean străin nerezident
 Completarea grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de
finanțare cu situațiile în care pot fi solicitate clarificări
 Actualizarea condițiilor contractuale specifice priorității 2.1
 Actualizarea unor condiții precontractuale, respectiv eliminarea obligativității depunerii
Avizului administratorului/ custodelui/ clasarea solicitării pentru intervenţiile care au loc într-
o arie naturală protejată și a Avizului Natura 2000/ Clasarea notificării, după caz, în
conformitate cu prevederile OUG 57/2007
 Actualizarea Formularului cererii de finanțare, conform modificărilor MySMIS
 
În cadrul acestui apel nu se vor putea depune proiecte pentru investițiile localizate în regiunile de
dezvoltare Sud Muntenia, Nord Vest, București Ilfov sau pe teritoriul acoperit de instrumentul

Investiţii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunării (arealul format din 38 de unități administrativ-
teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța,
în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei
Dunării).
 
Pentru acest apel de proiecte vor putea solicita finanțare societățile comerciale și cooperative care se
încadrează în categoria microîntreprinderilor, pentru construirea, modernizarea și extinderea
spațiilor de producție sau prestare a serviciilor, dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv
instrumente de comercializare on-line.
Valoarea minimă eligibilă a unui proiect este 25.000 de euro.
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate trebuie să respecte normele de acordare a
ajutorului de minimis: valoarea maximă a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unei întreprinderi
unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de
data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare) este de 200.000 de
euro, echivalent în lei.
Finanțarea nerambursabilă solicitată poate reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibilă a
proiectului.

Share This