PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020

Obiectivul general al POR 2014–2020 îl constituie creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

AXA PRIORITARĂ 1 - PROMOVAREA TRANSFERULUI TEHNOLOGIC

Prioritate de investiții 1.1
Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general

 

Prin intermediul acestei priorități de investiție vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru dezvoltarea entităților de inovare şi transfer tehnologic (ITT), implicit și a centrelor de competență, în concordanţă cu Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare şi a documentelor regionale de specializare inteligentă, respectiv:

 • crearea, modernizarea şi extinderea entităților de ITT, inclusiv dotarea cu echipamente a acestora;
 • achiziționarea de servicii tehnologice specifice, inclusiv consultanță specializată în afaceri;
 • crearea şi actualizarea platformelor de tranzacţionare pentru cererea şi oferta de proprietate intelectuală.
AXA PRIORITARĂ 2 - ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Prioritate de investiții 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Principalele activități sprijinite prin intermediul acestei priorități de investiţie vizează:

 • construcția/modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii microintreprinderilor, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale;
 • crearea/modernizare/extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.

 

Prioritate de investiții 2.1.A – Microîntreprinderi
Scopul

·        Principalul rezultat preconizat ca urmare a sprijinirii microintreprinderilor îl constituie creşterea masei critice a IMM-urilor.

Obiectivul

·        Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domenii competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile de Dezvoltare Regională, sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor, pe de o parte și a structurilor suport de incubare a afacerilor, pe de altă parte.

Beneficiarii

·        societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

Sprijinul nerambursabil

Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției.

Valoare eligibilă a proiectului este cuprinsă între 25.000 și 200.000 euro.

Ajutorul nerambursabil se acordă în regim de ajutor de minimis.

 

Prioritate de investiții 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Principalele activități sprijinite prin intermediul acestei priorități de investiţii vizează:

 • construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale
 • activități necesare pentru parcurgerea și implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice.
 • promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de site-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vânzare on-line, facilitarea comerțului și inovații specifice;

activităţi specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor

AXA PRIORITARĂ 3 - SPRIJINIREA TRANZIȚIEI CĂTRE O ECONOMIE CU EMISII SCĂZUTE DE CARBON

Prioritate de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Principalul rezultat preconizat ca urmare a  promovării investițiilor cu scopul de a îmbunătăți eficiența energetică în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de ilumniat public îl constituie reducerea consumului de energie în infrastructurile publice, respectiv sectorul locuințelor.

Prioritate de investiții 3.1 – Operațiunea A.  Clădiri rezidențiale
Scopul

·        Această prioritate de investiții va sprijini măsuri de eficiență energetică a clădirilor publice având ca scop reabilitarea energetică profundă (deep renovation), inclusiv izolarea termică, reabilitarea și modernizarea sistemelor de încălzire și a rețelelor și instalațiilor, iluminat și sistemul de management energetic al clădirii (măsuri de eficiență energetică tipice).

Obiectivul specific

·        Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari

Beneficiarii

·        Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte sunt Unităţile administrativ-teritoriale din mediul urban, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitantul este cel care încheie un contract cu asociaţia/asociaţiile de proprietari pentru depunerea şi derularea proiectelor.

Sprijinul nerambursabil

Ratele de co-finanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

·        60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – Fondul European de Dezvoltare Regională şi bugetul de stat;

·        40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor – UAT şi Asociaţia de proprietari.

Contribuţia totală a Asociaţiei/lor de proprietari  din bloc este de:

·        25% din valoarea lucrărilor de intervenţie (valoarea cheltuielilor de construcţie-montaj), din care au fost eliminate cheltuielile aferente lucrărilor de intervenție pentru spaţiile comerciale, inclusiv apartamentele cu altă destinaţie decât locuinţă.

·        100% din valoarea lucrărilor de intervenţie (valoarea cheltuielilor de construcţie-montaj) aferente spaţiilor comerciale, inclusiv apartamentele cu altă destinaţie decât locuinţă.

Valoare eligibilă a proiectului este cuprinsă între 100.000 și 5.000.000 euro.

Prioritate de investiții 3.2. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor.

În cadrul acestei priorități de investiție vor fi avute în vedere următoarele tipuri de acțiuni orientative pentru finanțare:

 1. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban
 2. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat
 3. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană

De asemenea, prin intermediul acestei prioritati de investitie, se va sprijini realizarea de planuri de mobilitate urbană durabilă care generează proiecte implementate prin POR 2014 – 2020. 

*Categoria de beneficiari: Autorități publice locale, exceptând municipiile reședință de județ.

AXA PRIORITARĂ 4 - SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE

Prioritate de investiții 4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor.

În cadrul acestei priorități de investiție vor fi avute în vedere următoarele tipuri de acțiuni orientative pentru finanțare:

 1. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban
 2. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat
 3. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană

De asemenea, prin intermediul acestei priorititati de investitie, se va sprijini realizarea de planuri de mobilitate urbană durabilă care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020. 

*Categoria de beneficiari: Autorități publice locale aferente municipiilor reședință de județ.

Prioritate de investiții 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

În cadrul acestei priorități de investiție, prin intermediul unei abordări integrate teritorial, sunt vizate reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul orașelor și transformarea lor în zone de agrement și petrecere a timpului liber pentru comunitate.

Prioritate de investiții 4.3. Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

Această prioritate de investiții vizează, printr-o abordare complexă, rezolvarea problemelor infrastructurale, sociale și economice concentrate în anumite zone din interiorul orașelor,  defavorizate și marginalizate, în scopul de a promova incluziunea socială a populației marginalizate.

Prioritate de investiții 4.4. Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Pentru atingerea obiectivelor specifice ale acestei priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții:

 • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare și preșcolare (creșe și grădinițe);
 • construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale).
AXA PRIORITARĂ 5 - ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI URBAN ȘI CONSERVAREA, PROTECȚIA ȘI VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL

Prioritate de investiții 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

Fără a enumera exhaustiv, activitățile specifice obiectivelor de patrimoniu cultural includ:

 • Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice;
 • Restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare;
 • Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor;
 • Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);
 • Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil;
 • Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului.
Prioritate de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural
Scopul

·        Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural bazate pe o abordare durabilă, echilibrat distribuite între latura comercială și cea de protecție a mediului, cu beneficii majore pentru mediul și comunitățile locale.

Obiectivul

·        Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

Beneficiarii

·        Unităţi administrativ-teritoriale

·        Autorităţi ale administraţiei publice centrale

·        Unitățile de cult

·        ONG-uri

·        Parteneriate între aceste entități, respectiv:

–          Unitate administrativ-teritorială, în calitate de lider în parteneriat cu altă unitate administrativ-teritorială, cu o autoritate a administraţiei publice centrale, unitate de cult sau ONG;

–          Autoritate a administraţiei publice centrale, în calitate de lider în parteneriat cu o unitate administrativ-teritorială, o unitate de cult sau ONG.

Sprijinul nerambursabil

In cadrul prezentului apel de proiecte:

·         pentru regiunea București-Ilfov rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este 80% din valoarea cheltuielilor eligibile;

·         pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare, rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este 85% din valoarea cheltuielilor eligibile.

În cazul proiectelor generatoare de venituri solicitantul îşi va majora cota de contribuţie ţinând cont de valoarea veniturilor nete realizate

Valoare eligibilă a proiectului este cuprinsă între 100.000 și 5.000.000 euro.

Valoare eligibilă a proiectului este cuprinsă între 100.000 și 10.000.000 euro, în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO.

Prioritate de investiții 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

În vederea promovării revitalizării zonelor urbane, fara a fi exhaustive, vor fi finanțate urmatoarele tipuri de activități asupra terenurilor supuse interventiei:

 • demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;
 • realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
 • amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori);
 • crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
 • instalare Wi-Fi în spațiile publice;
 • dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, etc);
 • modernizarea străzilor urbane adiacente terenurile supuse intervențiilor, inclusiv înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice (străzile urbane sunt eligibile în situații excepționale, numai în măsura în care astfel de investiții sunt necesare pentru facilitarea accesibilității la obiectivul de investiții).
Prioritate de investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban
Scopul

Îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, principalul rezultat preconizat fiind acela de a crește suprafețele verzi, satisfacerea nevoii de agrement și recreere a populaţiei urbane și reducerea nivelului de poluare, îmbunătățirea aspectului estetic al orașelor și municipiilor

Obiectivul

·        Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București

Beneficiarii

·        Unitățile administrativ teritoriale definite conform Legii nr. 215/2001  legea administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare,  din  mediul urban (orașe constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată), cu excepția municipiilor reședință de județ, finanțate în cadrul axei prioritare dedicate dezvoltării urbane.

·        În cadrul prezentului apel nu se pot depune proiecte pentru obiectivele de investiții localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.

Sprijinul nerambursabil

În cadrul prezentului apel de proiecte, pentru întocmirea bugetului cererii de finanțare, se vor lua în calcul următoarele rate de cofinanțare:

A. Pentru regiunea București Ilfov, rata de cofinanțare acordată prin  Fondul European de Dezvoltare Regională este de 80% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

B. Pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare, rata de cofinanțare acordată prin  Fondul European de Dezvoltare Regională este de 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

Proiectele depuse în cadrul acestui apel de proiecte trebuie să se încadreze în următoarele valori:

•    Valoarea maximă totală a investiției este de 5 .000.000 euro;

•    Valoarea minimă totală a investiției este de 100.000 euro.

AXA PRIORITARĂ 6 - ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE IMPORTANȚĂ REGIONALĂ

Prioritate de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale;

Tipuri de acţiuni orientative care vor fi finanţate, pentru traseele compuse din drumuri județene care asigură conectivitatea directă/indirectă sau drumuri judetene care asigură conectivitatea directă / indirectă:

 • modernizarea si reabilitarea (pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți- creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc.) reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea, directa (drumuri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau indirecta (drumuri județene/trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat) cu reteaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres.
 • construcţia / modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum judeţean ce vor face parte din drumul judetean respectiv, construirea/realizarea de sensuri giratorii și alte elemente pentru creșterea siguranței circulației.
 • construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivitatii directe la autostrazi TEN T a drumurilor județene) şi construirea pasarelelor pietonale;
 • construirea/modernizarea de stații pentru transport public pe traseul drumului județean.
 • realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și biciclisti (trasee pietonale și piste pentru biciclisti unde situația din teren o permite), inclusiv semnalistica verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică
 • realizarea de perdele forestiere și parapeti pentru protecție, realizarea de investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme (provocate de schimbări climatice sau alte cauze excepționale) – inundații, viscol etc
Prioritate de investiții 6.1
Scopul

·        Opțiunile strategice în domeniul infrastructurilor de transport la nivel regional vor viza dezvoltarea unor rețele de infrastructuri fizice specializate și eficiente, compatibile cu infrastructurile europene și internaționale care să susțină dezvoltarea durabilă a teritoriului național

Obiectivul

·        Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin  modernizarea drumurilor judetene

Beneficiarii

·        unitățile administrativ-teritoriale județ (definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

Nu pot depune proiecte în cadrul prezentului apel, unitățile administrativ teritoriale județ localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării.

Sprijinul nerambursabil

A.        Pentru regiunea București Ilfov, (Județul Ilfov fiind unic solicitant) rata de cofinanțare este de …..% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, cuprinzând atât finanțarea acordată prin  Fondul European de Dezvoltare Regională cât și finanțarea de la Bugetul de stat.

B.        Pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare, rata de cofinanțare este de ………… din valoarea cheltuielilor eligibile, ale proiectului, cuprinzând atât finanțarea acordată prin  Fondul European de Dezvoltare Regională cât și finanțarea de la Bugetul de stat.

Valoare eligibilă a proiectului este cuprinsă între 1.000.000 și 50.000.000 euro.

Valoare eligibilă a proiectului este cuprinsă între 1.000.000 și 69.500.000 euro, în cazul proiectelor care se realizează în parteneriat între mai multe unități administrative (județe).

AXA PRIORITARĂ 7 - DIVERSIFICAREA ECONOMIILOR LOCALE PRIN DEZVOLTAREA DURABILĂ A TURISMULUI

Prioritate de investiții 7.1 Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specific

Principalele acțiuni care vor fi finanțate vizează (enumerarea nu are caracter exhaustiv):

 • Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructură rutieră, rețele de captare și transport, parcuri balneare, modernizare și creare baze de tratament)
 • Crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilităţilor aferente
 • Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică;
 • Dezvoltarea de infrastructuri publice la scară mică pentru valorificarea atracțiilor turistice
 • Activități de marketing și promovare turistică ale obiectivului finanțat.
Prioritate de investiții 7.1
Scopul

·        Stimularea circulației turistice, creșterea încasărilor obținute din turism, creșterea eficienței economice și a competitivității destinațiilor turistice.

Obiectivul

·        Creșterea  numărului mediu de salariați în stațiunile turistice

Beneficiarii

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte sunt unităţi administrativ-teritoriale, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

·        Unităţi administrativ-teritoriale;

·        Parteneriate constituite între unităţile administrativ-teritoriale menţionate mai sus.

Proiectele localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării nu vor face parte din cadrul acestui apel de proiecte. Pentru finanțarea proiectelor din cadrul ITI Delta Dunării şi din în cadrul strategiei SUERD se va lansa câte un apel dedicat acestora.

Sprijinul nerambursabil

În cadrul prezentului apel de proiecte rata de cofinanţare este suportată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi este de 85% pentru toate proiectele de infrastructură de turism.

Proiecte din cadrul acestui apel de proiecte sunt limitate la o valoare minimă și maximă. Astfel valoarea minimă FEDR este de 500.000 EUR iar valoarea totală a proiectului nu va depăşi 5 milioane EUR.

AXA PRIORITARĂ 8 - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE SĂNĂTATE ŞI SOCIALE

Prioritate de investiții 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

Fără a enumera ehaustiv, acţiunile sprijinite în cadrul acestei priorităţi de investiţie se referă la:

 • construcție/reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea centrelor comunitare integrate socio-medicale
 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea/raţionalizarea spitalelor mici, ineficiente
 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de unităţi de primiri urgenţe
 • construcţia/ dotarea spitalelor de urgenţă regionale.
 • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre de tip „respiro”, centre de consiliere, centre / servicii de abilitare/reabilitare, cantine sociale etc.)
 • construcţia/reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de case de tip familial, apartamente, locuinţe protejate etc.
Prioritate de investiții 8.1
Scopul

·        Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a discriminării.

Obiectivul

·        Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Beneficiarii

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt furnizorii de servicii sociale.

Solicitanții de finanțare pot fi:

A.        Unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public.

B.        Entitați de drept privat :

• asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv filiale ale asociaţiilor şi fundaţiilor internaţionale recunoscute în conformitate cu legislaţia în vigoare în România

• unităţi de cult/ structuri ale cultelor aparţinând cultelor religioase recunoscute în România  şi constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, inclusiv fundaţii şi asociaţii constituite de culte.

C.        Parteneriate între entităţi de drept public, entităţi de drept privat, sau între entităţi de drept public şi privat

Regiunile de dezvoltare în cadrul cărora se pot solicita finanțări: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.

Sprijinul nerambursabil

În cadrul prezentului apel de proiecte rata de cofinanţare este de maxim 85% .

Valoare eligibilă a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 100.000 euro și 500.000 euro. Rata de schimb RON/EUR utilizată în cadrul acestui apel de proiecte este 4,43 RON/EUR..

 

AXA PRIORITARĂ 9 - SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN

Prioritate de investiții 9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

În cadrul abordării CLLD, care va fi finanţată, atât din POR cât şi din PO CU, se vor dezvolta intervenţii ce vizează un „pachet de proiecte”, variate ca obiective de investiţii şi ca scop, respectiv investiţii de tip „hard” (de infrastructură) cât şi investiţii, complementare, de tip „soft” (de tipul serviciilor). Investiţiile de tip CLLD nu se vor limita doar la proiecte de infrastructură, acesta fiind un un criteriu de selecţie a strategiilor de dezvoltare locală.

AXA PRIORITARĂ 10 - ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE

Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

Pentru atingerea obiectivului specific al acestei priorități de investiție sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de investiții:

 • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii pentru educația timpurie  – educaţionale antepreșcolare și preșcolară (creșe și grădinițe)
 • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învățământul general obligatoriu (școli I – VIII)
 • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale)
 • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare
AXA PRIORITARĂ 11 - EXTINDEREA GEOGRAFICĂ A SISTEMULUI DE ÎNREGISTRARE A PROPRIETĂŢILOR ÎN CADASTRU ŞI CARTEA FUNCIARĂ

Prioritate de investiții 11.1. Consolidarea capacității instituționale și o administrației publică eficientă

Acțiunile ce urmează a fi implementate în vederea atingerii obiectivelor proiectului major și, implicit, a obiectivului specific al axei prioritare 11.1 sunt:

 • înregistrarea sistematică a proprietăților imobiliare în zonele rurale selectate, prin: (i) efectuarea de servicii de înregistrare sistematică; și (ii) conversia în format digital a documentelor analogice existente;
 • îmbunătățirea serviciilor de inregistrare a proprietăților prin: (i) consolidarea capacităților ANCPI și a instituţiilor subordonate: Oficiile de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI), Centrul Naţional de Cartografie.
 • pregătirea Strategiei de management a programului și a studiilor aferente pentru: (i) gestionarea lucrărilor de înregistrare sistematică; (ii) monitorizare și evaluare; (iii) finalizarea studiilor;
 • organizarea de sesiuni de instruire pentru personalul implicat în proiect: contractori, municipalități, OCPI.
AXA PRIORITARĂ 12 - ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Prioritate de investiții 12.1 Asistentă tehnică

În vederea implementarii eficiente a programului se vor finanța următoarele tipuri de activități orientative:

 • sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare (inclusiv costuri administrative, respectiv de personal) pentru implementarea diferitelor etape ale POR, inclusiv identificarea şi dezvoltarea proiectelor, întocmirea de documentaţii tehnico-economice pentru proiecte, pregătirea, selecţia, monitorizarea, evaluarea, controlul şi audit;
 • achiziţia şi instalarea echipamentelor IT şi birotice, achiziția și dezvoltarea programelor informatice necesare pentru managementul şi implementarea programului;
 • achiziţia de bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţilor specifice implementării POR în cadrul AM POR/ OI POR
 • sprijinirea organizatorică şi logistică a Comitetului de Monitorizare a POR şi a altor comitete/ grupuri de lucru implicate în implementarea programului;
 • sprijinirea activităților structurii coordonatorilor de poli urbani in vederea furnizarii de sprijin autoritatilor urbane (ex. sprijin dedicat pentru furnizarea de linii directoare, ghiduri și bune practici de dezvoltare urbană durabilă integrată, etc);
 • activități specifice de evaluare a POR, inclusiv, a documentelor de programare (strategia de asistență tehnică, strategia de comunicare, etc.)
 • elaborarea de studii specifice POR;
 • sprijinirea activităților Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare (inclusiv costuri de personal) necesare pentru Programul Operațional Regional 2007 – 2013;
 • instruiri (conferințe, mese rotunde, seminarii, ateliere etc.) specifice domeniilor finantate in cadrul programului în scopul îmbunatațirii cunoștințelor, a competențelor beneficiarilor și a potențialilor beneficiari în ceea ce privește POR;
 • instruirea personalului AM  – OI;

sprijinirea pregătirii POR pentru următoarea perioadă de programare (studii, analize, pregătirea de proiecte, etc).

PROCONSULT
ENTITATEA DE MANAGEMENT A CELUI MAI REPREZENTATIV POL AUTO DIN ROMANIA

SC PROCONSULT SRL

membră a Asociației Consultanților în Management din România, membră a Federaţiei Europene a Asociaților de Consultanță, FEACO Brussels şi a International Council of Management Consultants Institutes, ICMCI.

NEWSLETTER

Adăugați adresa de email și înscrieți-vă în lista de informare!

Share This