PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE 2014 – 2020

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și (b) infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate.

Următoarele domenii de specializare inteligentă au fost identificate în cadrul Strategiei Naționale de Cercetare Inovare 2014‐2020 și vor fi susținute prin POC:

• bioeconomie

• tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate

• energie, mediu și schimbări climatice

• eco-nano-tehnologii și materiale avansate.

Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Priorități de investiții

1.1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior

Acțiunea 1.1.1: Mari infrastructuri de CD

Secțiunea A - Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor

Obiective:       Creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și inovare în scopul creşterii nivelului de inovare şi a competitivităţii pe piaţă a întreprinderilor

Creșterea investițiilor private în CDI.

Beneficiari:    a) Entităţi cu personalitate juridică constituite conform prevederilor Legii nr. 31 privind societăţile comerciale din 16 noiembrie 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare care au activitatea de CD menționată în statut. Solicitanții pot fi întreprinderi mari, mijlocii sau mici (în această categori fiind incluse și microîntreprinderile)

 1. b) Entităţi cu personalitate juridică constituite conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare/ sau prevederilor OUG nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare, care au activitatea de CD menționată în statut
 2. c) Entităţi cu personalitate juridică constituite conform reglementărilor specifice similare celor menționate la punctele a) și b), din alte state membre UE.

Valoarea asistenței finciare nerambursable:

 Minim 4.500.000 lei – Maxim 90.000.000 lei.

Valoarea finanțării publice nerambursabile pe proiect nu va depăși:

 • 22.500.000 lei în Municipiul București
 • 67.500.000 lei în regiunea Vest și județul Ilfov
 • 90.000.000 lei în celelalte regiuni ale României (Sud Est, Nord Est, Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Sud Vest).

Valoarea totală a proiectului (costuri eligibile şi neeligibile) nu poate depăşi 225.000.000 lei (50 milioane euro).

Intensitatea maximă a ajutorului nu va depăși :

 

Regiunea Întreprindere mare Întreprindere

mijlocie

Întreprindere mică
Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est,

Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

50% 60%

 

70%

 

Vest și județul Ilfov 35% 45% 55%
Municipiul București până la 31

decembrie 2017

15% 25% 35%
Municipiul București în perioada 2018-2020 10% 20% 30%
Secțiunea B – Proiecte pentru Clustere de Inovare

Obiective:       Creșterea capacităţii de cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul clusterelor de inovare

Creșterea competitivităţii economice a clusterelor de inovare și crearea de noi locuri de muncă

Beneficiari:     Solicitantul este entitatea juridică unică ce reprezintă, administrează și exploatează un cluster de inovare din România (organizația clusterului), înregistrată în România și constituită conform legislației relevante în vigoare ca asociație sau fundație în baza Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare,

SAU

Un membru oficial al clusterului desemnat prin Decizie a organizației clusterului să participe la această competiție în numele și pentru organizația clusterului, căruia i se deleagă atribuții de administrare și exploatare a clusterului, înregistrat în România și constituit conform legislației relevante în vigoare ca:

 1. i) Societate comercială în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau
 2. ii) Institut naţional de cercetare-dezvoltare sau instituţie de învăţământ superior de stat acreditată (inclusiv structurile de cercetare-dezvoltare ale acesteia, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare) conform Ordonanței nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare, sau

iii) Cameră de comerţ constituită în baza Legii nr. 335/2007 Legea camerelor de comerţ din România, cu modificările şi completările ulterioare.

Un solicitant/cluster de inovare poate depune un singur proiect în cadrul acestei competiții/cereri de propuneri de proiecte.

Valoarea asistenței finnciare nerambursable:     

Minim 4.500.000 lei şi Maxim 30.00.000 lei (dacă proiectul nu conține activități de inovare pentru cluster)

Minim 4.500.000 lei şi Maxim 20.000.000 lei (dacă proiectul conține activități de inovare pentru cluster)

Valoarea finanțării publice nerambursabile nu va depăși echivalentul în lei a 7.500.000 euro sau, în cazul în care care proiectul conține activități de inovare pentru cluster, echivalentul în lei a 5.000.000 euro

Secțiunea F - Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/Universități

Obiective:       Creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și de transfer de cunoștințe a instituțiilor publice de cercetare, în domenii de specializare inteligentă și sănătate, prin crearea sau modernizarea unor centre/ laboratoare de cercetare

Beneficiari:    Instituții de drept public cu personalitate juridică, care fac parte din sistemul național de cercetare-dezvoltare conform art. 7 al OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică și a căror performanță instituțională a fost evaluată obținând calificativul:

 • “A+” sau “A” pentru institute CD, conform prevederilor HG nr. 1062/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetaredezvoltare,
 • “Universităţi de cercetare avansată şi educaţie” sau “Universităţi de educaţie şi cercetare ştiinţifică”, conform prevederilor HG nr.789/2011 de aprobare a Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii

Valoarea asistenței finnciare nerambursable:

Minim 4.500.000 lei – Maxim 90.000.000 lei.

Valoarea finanțării publice nerambursabile pe proiect nu va depăși echivalentul în lei a 50 de milioane euro.

Acțiunea 1.1.2: Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene şi internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale

Proiecte de tip Grid

Proiecte pentru dezvoltarea Roedunet

Proiect pentru asigurarea accesului la literatura internațională științifică de cercetare

Acțiunea 1.1.3: Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaționale

Proiecte pentru catedra Era – “Era Chairs”

Procese de “Teaming”

Proiecte pentru crearea unor centre suport pentru sprijinirea elaborării propunerilor de proiecte cd pentru Orizont 2020 sau alte programe internaționale

Acțiunea 1.1.4: Atragerea de personal cu competente avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de cd

Secțiunea E - Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacitații de CD

Obiective:       Creșterea participării românești în cercetarea la nivelul UE

Generarea de rezultate ştiinţifice de interes economic

Beneficiari:     Solicitantul este instituţia gazdă, care poate fi:

 1. a) Organizaţie de cercetare, care este o instituţie de drept public sau privat, cu obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea (C-D), organizată în conformitate cu art. 7 sau art. 8 din OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 324/2003 cu modificările şi completările ulterioare şi care respectă definiţia organizaţiei de cercetare conform Regulamentului (UE) nr.651/2014 al Comisiei (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare).
 2. b) Intreprindere cu activitate C-D menţionată în statut. Este considerată întreprindere orice entitate cu personalitate juridică, ce desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma juridică şi dimensiunea acesteia. Criteriile pe care o întreprindere trebuie să le respecte pentru a fi considerată întreprindere mică sau mijlocie sunt în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare (microîntreprinderile se încadrează în categoria întreprinderilor mici).

Orice întreprindere care nu respectă aceste criterii este întreprindere mare.

Valoarea asistenței finnciare nerambursable:

Maxim 9.000.000 lei.

Valoarea asistenţei financiare nerambursabile acordate nu poate depăşi echivalentul în lei a 2 milioane de euro

1.2. Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea centrelor de competență

Acțiune 1.2.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

 

Secțiunea C - Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off

Obiective:       Realizarea de produse, tehnologii/procese noi sau semnificativ îmbunătăţite în scopul producţiei şi comercializării.

Beneficiari:     a) Start-up-uri : întreprindere,infiintata in baza legii 31/1990, care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului

 1. b) Spin-off-uri : întreprinderi care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut în organizaţii de cercetare de drept public (instituţie de CD sau de învăţământ superior).

Valoarea asistenței finnciare nerambursable:

Asistenţa financiară nerambursabilă pe proiect: max. 840.000,00 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000,00 Euro, la data semnării contractului de finanţare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.

Pentru beneficiarii care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier, valoarea totală a asistenţei financiare nerambursabile este de max. 420.000 lei şi nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 Euro, la data semnării contractului de finanţare, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare.

Secțiunea D - Întreprinderi nou-înființate inovatoare

Obiective:       Introducerea inovării în întreprinderile nou-înființate inovatoare, pentru dezvoltarea de produse şi/sau procese noi sau substanțial îmbunătățite, în scopul producției și comercializării. Valorificarea unor rezultate de cercetare-dezvoltare sau idei brevetate, ca bază de pornire pentru dezvoltarea acelor produse (bunuri sau servicii), procese, tehnologii identificate de aplicant ca fiind cerute de piață pe bază de pre-comenzi sau precontracte ferme deținute de aplicant.

Beneficiari:    a) Entităţi cu personalitate juridică constituite conform prevederilor Legii nr. 31 privind societăţile comerciale din 16 noiembrie 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitanții sunt întreprinderi mici (în această categorie fiind incluse și microîntreprinderile) care îndeplinesc criteriile din ghidul solicitantului secțiunea D

 1. b) Entităţi cu personalitate juridică constituite conform reglementărilor specifice similare celor menționate la punctul a) din alte state membre UE.

Valoarea asistenței finnciare nerambursable:

Maxim 4.500.000 lei (echivalentul în lei a 1 milion euro) pentru regiunea București-Ilfov, şi

Maxim 6.750.000 lei (echivalentul în lei a 1,5 milioane euro) pentru celelalte regiuni ale României

Acțiunea 1.2.2: Instrumente de creditare și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață

Acțiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoștințe (Knowledge Transfer Partnerships)

Secțiunea G - Parteneriate pentru transfer de cunoștințe

Obiective:       Creșterea accesului întreprinderilor la expertiză extinsă și la facilitățile organizațiilor de cercetare publice (instituţii de învăţământ superior şi de cercetare-dezvoltare)

Dezvoltarea de soluții inovative pentru obținerea de produse şi procese, tehnologii noi/ îmbunătăţite identificate de întreprinderi ca fiind cerute de piață

Beneficiari:     Solicitantul este organizația de cercetare, care este o instituţie de drept public, cu obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea (CD), organizată în conformitate cu art. 7 din OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 324/2003 cu modificările şi completările ulterioare şi care respectă definiţia organizaţiei de cercetare conform Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)

Valoarea asistenței finnciare nerambursable:

Minim 4.500.000 lei şi Maxim 13.500.000 lei

Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă

Priorități de Investiții

2.1. Extinderea conexiunii în bandă largă și difuzarea rețelelor de mare viteză, precum și sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia digitală; incluziune digitală, cultură online și esănătate

Acțiunea 2.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet

2.2. Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC

Acțiunea 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

Acțiunea 2.2.2 Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic

Prioritatea de investiții 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei priorități este sporirea utilizării, calităţii şi a accesului la tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

Obiective:       Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică

Beneficiari:    Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC

sau

Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC

sau

Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor  centrate pe domeniul TIC.

Clusterul este definit ca o grupare intre executanti, utilizatori si/sau beneficiari, pentru implementarea de bune practici de nivel european, in vederea cresterii competitivitatii economice a operatorilor economici (HG 918/2006). Clusterul nu are forma juridica, si are la baza un protocol/acord de colaborare. Orice cluster are o Entitate de Management a Clusterului, care este o asociatie, organizata dupa Ordonanta 26/2000, din al cărei statut rezultă centrarea pe domeniul IT.

Valoarea asistenței finnciare nerambursable:

Valoarea maximă nerambursabilă = 3.240.000 lei

Valoarea maximă a ajutorului de minimis care poate fi acordată unui beneficiar nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 de euro pe ultimii 3 ani fiscali (care se referă la anul în curs şi 2 ani anteriori).

Valoarea ajutorului de minimis nu poate depăşi 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului

 

Intensitatea maximă a ajutorului în funcție de tiul de ajutor de stat prevăzut în Regulamentul CE nr. 651/2014:

 1. Ajutoarele regionale pentru investiții :
Regiunea de implementare a proiectului Tip IMM Perioada de acordare a ajutorului
1/07/2014-31/12/2017 1/01/2018-31/12/2020
Regiunile Centru, Sud Muntenia, Nord Est, Sud Est, Nord Vest, Sud Vest Oltenia Micro şi Mici 70% 70%
Mijlocii 60% 60%
Regiunea Vest şi Jud. Ilfov Micro şi Mici 55% 55%
Mijlocii 45% 45%
Bucureşti Micro şi Mici 35% 30%
Mijlocii 25% 20%

 

 1. Ajutoarele pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare – dacă partea din proiect care beneficiază de ajutor se încadrează în cercetare industrială sau dezvoltare experimentală:
Microîntreprinderi şi întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii
Dezvoltare experimentală
45% 35%
60% * 50% *
Cercetare industrială
70% 60%
80% * 75% *
 1. Ajutoarele pentru inovare destinate IMM-urilor: – 50% intensitate
 2. Ajutoarele pentru inovarea de proces şi organizaţională: – 50% intensitate

5. Ajutor de minimis:             100%, maxim 200.000 euro în condițiile schemei de ajutor de minims şi nu mai mult de 20% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect

2.3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru guvernare electronică, elearning

Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data

Acțiunea 2.3.2 Asigurarea securității cibernetice a sistemelor OS 2.4 TIC și a rețelelor informatice

Acțiunea 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e‐educație, e‐incluziune, e‐sănătate și e‐cultură

PROCONSULT
ENTITATEA DE MANAGEMENT A CELUI MAI REPREZENTATIV POL AUTO DIN ROMANIA

SC PROCONSULT SRL

membră a Asociației Consultanților în Management din România, membră a Federaţiei Europene a Asociaților de Consultanță, FEACO Brussels şi a International Council of Management Consultants Institutes, ICMCI.

NEWSLETTER

Adăugați adresa de email și înscrieți-vă în lista de informare!

Share This