PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN (PO CU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

AXA PRIORITARĂ 1 - INIȚIATIVA „LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TINERI”

Prioritate de investiții 8.2 integrarea durabilă pe piața forțelor de muncă a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri

OBIECTIVE

 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)

1.2 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem nonformal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia)

 

POTENȚIALI BENEFICIARI

 • Entități relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizații de tineret etc.) în parteneriat cu angajatori/ Angajatori
 • SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa) în parteneriat cu entități relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizații de tineret etc.)
 • Entităţile selectate/ desemnate pentru implementarea schemelor de grant global în domeniul antreprenoriatului.

 

SUMA ALOCATĂ TOTALĂ – 230.693.510 Euro prin Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”


AXA PRIORITARĂ 2 - ÎMBUNĂTĂȚIREA SITUAȚIEI TINERILOR DIN CATEGORIA NEETS

Prioritate de investiții 8.2 integrarea durabilă pe piața forțelor de muncă a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri

OBIECTIVE

2.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)

2.2 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem nonformal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia)

POTENȚIALI BENEFICIARI

 • Entități relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizații de tineret etc.) în parteneriat cu angajatori/ Angajatori
 • SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa) în parteneriat cu entități relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, etc.)
 • Entităţile selectate/ desemnate pentru implementarea schemelor în domeniul antreprenoriatului

 

SUMA ALOCATĂ TOTALĂ 

 • 408.572.233 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 26.535.106 Euro rezervă de performanță
 • 18.701.987 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 1.253.350 Euro rezerva de performanță


AXA PRIORITARĂ 3 - LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TOȚI

Prioritate de investiții 8i.  Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă.

OBIECTIVE

3.1 Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație

3.2 Creșterea ocupării cetățenilor români aparținând minorităţii roma

3.3 Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

3.4 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al șomerilor și persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educație

3.5 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al cetățenilor români aparținând minorităţii roma

3.6 Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi-subzistență

POTENȚIALI BENEFICIARI

 • Entități relevante (furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, ONG-uri/ organizații de tineret etc.) în parteneriat cu angajatori/ Angajatori
 • MMFPSPV/ SPO (inclusiv unităţile cu personalitate juridică din subordinea sa) în parteneriat cu entități relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/ evaluare şi certificare a competenţelor, sindicate, patronate, camere de comerț etc)

 

Prioritate de investiții  8iii.  Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare.

OBIECTIVE

3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

POTENȚIALI BENEFICIARI

 • Administratorii schemei/ schemelor de antreprenoriat (în situația în care se optează pentru acest mecanism de implementare)
 • Pentru instrumente financiare, beneficiarii potențiali ar putea fi evidențiați prin analiza ex-ante în conformitate cu art. 37 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
 • Persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere IMMuri non agricole din urban

 

Prioritate de investiții 10iii.  Creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale și informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor și a aptitudinilor forței de muncă și promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională și validarea competențelor dobândite.

OBIECTIVE

3.12

Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe / competențe / aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților

POTENȚIALI BENEFICIARI

 • Angajatori (cu activitate prezentă/ viitoare în domeniile/ sectoarele economice identificate conform SNC şi SNCDI)

 

Prioritate de investiții  8.v Adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a întrepririlor și a antreprenorilor

OBIECTIVE

3.8 Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ și conform domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI;

3.9 Creșterea șanselor de reintegrare pe piața muncii a lucrătorilor care urmează să fie disponibilizați/ concediați prin furnizarea de măsuri de outplacement;

POTENȚIALI BENEFICIARI

 • Angajatori/ sindicate/ patronate etc. care își desfășoară activitatea în :

> sectoarele economice cu potențial  competitiv identificate conform SNC

> domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;

a celor care intenționează să își adapteze activitatea la aceste sectoare/ domenii

 

Prioritate de investiții  8.vii Modernizarea instituțiilor pieței forțelor de muncă, precum serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă și îmbunătățind satisfacerea nevoilor pieței forțelor de muncă, prin măsuri de stimulare a mobilității transnaționale a lucrătorilor și prin programe de mobilitate și printr-o mai bună cooperare între instituții și părțile interesate relevante

OBIECTIVE

3.10. Adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial prin introducerea unor noi instrumente / sisteme / proceduri / servicii / mecanisme etc. privind nevoile pieței muncii/ corelarea cererii cu oferta de forță de muncă, monitorizarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date privind tinerii NEETs;

3.11 Creșterea satisfacției clienților SPO, a diversității și gradului de cuprindere a serviciilor oferite angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

POTENȚIALI BENEFICIARI

 • MMFPSPV;
 • Institutii ale SPO;
 • Institutii ale SPO in parteneriat cu parteneri sociali;
 • Alte entitati relevante;

 

SUMA ALOCATĂ TOTALĂ 

 

 • 1.270.959.911 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 81.309.527 Euro rezervă de performanță
 • 24.853.622 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 1.688.063 Euro rezerva de performanță

 

AXA PRIORITARĂ 4 - INCLUZIUNEA SOCIALĂ ȘI COMBATEREA SĂRĂCIEI

Prioritate de investiții 9ii.  Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii

OBIECTIVE

4.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunități în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității), prin implementarea de măsuri integrate.

4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (nonroma), prin implementarea de măsuri integrate.

4.3. Îmbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunitățile dezavantajate prin susținerea procesului de formare în cadrul rețelei PAPI (e-incluziune).

4.4. Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice.

POTENȚIALI BENEFICIARI

OS   4.1  

 • Autoritățile publice locale şi centrale cu responsabilităţi în domeniu, în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate;
 • ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate;
 • Administratorii schemelor de tip grant global.

OS  4.2

 • Autoritățile publice locale şi centrale cu responsabilităţi în domeniu, în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate;
 • ONG-uri în parteneriat cu actori cu expertiză relevantă pentru acțiunile selectate;
 • Administratorii schemelor de tip grant global. 

OS  4.3

 • Autoritățile publice centrale cu responsabilități în domeniu/autoritățile publice centrale cu responsabilități în domeniu în parteneriat cu actorii relevanți pentru acțiunile selectate (ex MSI/ MMFPSPV).

OS  4.4

 • Persoanele fără adăpost, persoanele care suferă de forme de dependență (alcool, substanțe interzise etc.), victimele violenței domestice, victimele ale traficului de ființe umane, persoanele private de libertate sau aflate în perioada de probațiune, foștii deținuți, persoanele vârstnice şi persoanele cu dizabilităţi aflate în situaţii de dependenţă sau în risc de excluziune socială;
 • Personal al autorităților/agenţiilor publice/private care furnizează servicii sociale şi de ocupare grupurilor vulnerabile; personal al organizaţiilor societăţii civile şi ONG-uri etc.

 

Prioritate de investiții  9v.  Promovarea antreprenoriatului social și integrare profesională în întreprinderi sociale și a economiei sociale și solidarității în scopul de a facilita accesul la locuri de muncă

OBIECTIVE

4.16 Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

POTENȚIALI BENEFICIARI

 • Entități de economie socială existente/nou înființate
 • Administratorii schemei de grant global (pentru măsurile care vizează acordarea de sume nerambursabile) în situația în care se optează pentru acest mecanism de implementare.
 • În situația utilizării instrumentelor financiare, beneficiarul acțiunii poate fi fondul fondurilor/entitatea implicată în implementarea mecanismului de instrumente financiare

 

Prioritate de investiții  9.vii Îmbunătățirea/Creșterea accesului la servicii durabile de calitate înaltă la prețuri accesibile, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general)

OBIECTIVE

4.5 Creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială prin introducerea de instrumente/ proceduri/ mecanisme etc. şi prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem

4.6 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență socială la nivelul comunității

4.7 Creșterea utilizării/aplicării de soluții TIC (e-asistență socială, serviciile electronice etc.) în

furnizarea serviciilor sociale

4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical 

4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.

4,10 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență medicală la nivelul comunității.

4,11 Creșterea utilizării/aplicării de soluții TIC (e-sănătate, telemedicină etc.) în furnizarea serviciilor medicale.

POTENȚIALI BENEFICIARI 

( OS 4.5-OS 4.7)

 • Autorități publice (centrale și locale) cu responsabilități în domeniul asistenței sociale
 • Furnizori de servicii sociale
 • ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale
 • Institute de cercetare si universități

( OS 4.8-OS 4.11)

 • Ministerul Sănătății/autorități publice (inclusiv cei din autorităţile de sănătate publică, institutele şi instituţiile medicale) singure sau în parteneriat cu actori relevanți (universităţi, ONG-uri, etc.).
 • Administratorii schemelor de tip grant global (posibil a fi utilizate pentru implementarea programelor de screening), în situația în care se optează pentru acest mecanism de implementare.

 

Prioritate de investiții  9iv.  Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general

OBIECTIVE

4.5 Creşterea calităţii sistemului de asistenţă socială prin introducerea de instrumente/ proceduri/ mecanisme etc. şi prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem

4.6 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență socială la nivelul comunității

4.7 Creșterea utilizării/aplicării de soluții TIC (e-asistență socială, serviciile electronice etc.) în

furnizarea serviciilor sociale

4.8 Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical

4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.

4,10 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de servicii de asistență medicală la nivelul comunității.

4,11 Creșterea utilizării/aplicării de soluții TIC (e-sănătate, telemedicină etc.) în furnizarea serviciilor medicale.

4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității

4.13 Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă

4.14 Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității.

4.15 Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung

POTENȚIALI BENEFICIARI

O.S 4.5 – 4.7

 • Autorități publice (centrale și locale) cu responsabilități în domeniul asistenței sociale / Furnizori de servicii sociale în condițiile legii / Institute de cercetare si universități

O.S 4.8 – 4.11

 • Ministerul Sănătății/ autorități publice (inclusiv cei din autorităţile de sănătate publică, institutele şi instituţiile medicale) singure sau în parteneriat cu actori relevanți (universităţi, ONG-uri, etc.)
 • Administratorii schemelor de tip grant global (posibil a fi utilizate pentru implementarea programelor de screening), în situația în care se optează pentru acest mecanism de implementare

O.S 4.12 – 4.15

 • Autorități publice centrale şi locale cu responsabilităţi în domeniu
 • Furnizori de servicii sociale în condițiile legii
 • Administratorii schemelor de tip grant global, în situația în care se optează pentru acest mecanism de implementare

 

SUMA ALOCATĂ TOTALĂ 

1.047.023.965 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 65.852.595 Euro rezervă de performanță

63.168.893 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 4.118.209 Euro rezerva de performanță

AXA PRIORITARĂ 5 - DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII (DLRC)

Prioritate de investiții 9.6 strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității

OBIECTIVE

5.1 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

5.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

POTENȚIALI BENEFICIARI

OS 5.1  

 • Autoritățile locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actorii sociali relevanți/ GAL
 • Furnizori de servicii sociale în condițiile legii
 • Administratorul/ administratorii schemei/ schemelor de tip grant global în situația în care se optează pentru acest mecanism de implementare.

OS 5.2

 • Autoritățile locale cu responsabilități în domeniu, în parteneriat cu actorii sociali relevanți/Furnizori de servicii sociale în condițiile legii
 • Administratorul/administratorii schemei/ schemelor de tip grant global în situația în care se optează pentru acest mecanism de implementare

SUMA ALOCATĂ TOTALĂ 

206.392.106 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 13.287.556 Euro rezervă de performanță

AXA PRIORITARĂ 6 - EDUCAȚIE ȘI COMPETENȚE

Prioritate de investiții 10i.  Reducerea și prevenirea părăsirii timpurii a școlii și promovarea accesului egal la participarea educație timpurie, învățământ primar și învățământ secundar de calitate, inclusiv prin căi formale, non-formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare

OBIECTIVE

6.2. Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității Roma și a celor din mediul rural

6.3. Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic

6.4. Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația

obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și

programe de formare profesională

6.5. Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC în procesul de predare

6.6. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea

promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

POTENȚIALI BENEFICIARI

O.S 6.2

 • MECS și agenții, structuri/ alte organisme aflate în subordinea/ coordonarea MECS și alte organisme publice cu atribuții în domeniul educației și formării profesionale, inclusiv asigurarea calității în învățământul preuniversitar;
 • Instituții de învățământ (ISCED 0) acreditate, publice și private, din rețeaua școlară națională;
 • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative, publici și privați;
 • Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații sindicale);
 • Instituții de cult și asociații religioase;
 • Instituții/ agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale.
 • Autoritățile publice locale cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar;
 • ONG-uri.

O.S 6.3, 6.4 , 6.6

 • MEN și agenţii, structuri/ alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;
 • Instituţii de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională;
 • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi;
 • Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (ex organizaţii sindicale);
 • Instituţii de cult şi asociaţii religioase;
 • ANP şi instituţii subordonate;
 • Instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale;
 • Autoritățile publice locale cu atribuții în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar;
 • ONG-uri.

O.S 6.5

 • MEN și agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale
 • Administratorul schemei de grant global (în eventualitatea în care se optează pentru acest mecanism de implementare)
 • Parteneri sociali din învăţământul preuniversitar (ex. organizaţii sindicale)

 

Prioritate de investiții 10ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și acces la educația terțiară și echivalentul acesteia, în vederea creșterii participării și nivelurilor de educație, în special pentru grupurile dezavantajate.

OBIECTIVE

6.7. Creșterea participării la învăţământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile.

6.8 Implementarea de măsuri sistemice în învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate pentru a facilita adaptarea la cerințele pieței muncii.

6.9 Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile

6.10 Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.

POTENȚIALI BENEFICIARI

O.S. 6.7

 • Ministerul Educației Naționale;
 • Agenţii, structuri aflate în coordonarea/subordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul învăţământului superior;
 • Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private;
 • Parteneri sociali din învăţământul superior;
 • ONG-uri, inclusiv asociaţiile studenţeşti.

O.S. 6.8

 • Ministerul Educației Naționale și autoritățile din subordinea sa;
 • Agenţii, structuri aflate în coordonarea/subordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul învăţământului superior, inclusiv în asigurarea şi managementul calităţii şi a Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior;
 • Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private;
 • Parteneri sociali din învăţământul superior (ex. organizaţii sindicale)/ Parteneri sociali/ sindicate/ comitete sectoriale/ instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială;
 • ONG-uri, inclusiv asociaţiile studenţeşti. 

O.S. 6.9

 • Ministerul Educației Naționale și autoritățile din subordinea sa;
 • Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private;
 • Agenţii, structuri aflate în coordonarea/subordonarea MEN şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul învăţământului superior, inclusiv în asigurarea şi managementul calităţii şi a Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior;
 • Parteneri sociali din învăţământul superior (ex. organizaţii sindicale). 

O.S. 6.10

 • Instituţii de învăţământ superior acreditate, publice şi private;
 • Parteneri pentru învăţământul superior din medii publice și private și non-guvernamentale.

 

Prioritate de investiții  10iii.  Creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale și informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor și a aptitudinilor forței de muncă și promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională și validarea competențelor dobândite

OBIECTIVE

6.11 Creșterea participării la programele de formare profesională inițială, în special pentru elevii/ucenicii care provin din comunități dezavantajate, cu accent pe mediul rural și cei aparținând minorității roma

6.12 Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale

POTENȚIALI BENEFICIARI 

O.S. 6.11

 • MECȘ;
 • MMFPSPV;
 • Agenții, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MECȘ/ MMFPSPV și alte organisme publice cu atribuții în domeniul formării profesionale
 • ANOFM și structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică;
 • Unități de învățământ;
 • Instituții de învățământ superior;
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale și Comitete Sectoriale;
 • Organizații sindicale;
 • Patronate;
 • Asociații profesionale;
 • Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră;
 • Furnizori de servicii de ocupare;
 • Camere de comerț, industrie și agricultură;
 • ONG-uri.

O.S. 6.12

 • MECȘ
 • MMFPSPV
 • Agenții, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MECȘ/ MMFPSPV și alte organisme publice cu atribuții în domeniul formării profesionale
 • Autoritatea Națională pentru Calificări
 • Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic
 • ANOFM și structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale și Comitete Sectoriale
 • Organizații sindicale
 • Patronate
 • Asociații profesionale
 • Centre publice sau private de validare/ certificare a învățării anterioare
 • Furnizori de FPC autorizați, publici și privați
 • Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră
 • Camere de comerț, industrie și agricultură
 • ONG-uri

 

Prioritate de investiții  10iv.  Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie

OBIECTIVE

6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

6.15 Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic, a formatorilor, a evaluatorilor de competențe profesionale și personalului din întreprinderi cu atribuții în învățarea la locul de muncă

6.16 Creșterea numărului de oferte furnizate de sistemul de educație și formare profesională adaptate la nevoile și tendințele de dezvoltare ale pieței muncii

6.17 Creșterea numărului de programe de formare profesională pentru sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI bazate pe un sistem de anticipare a nevoilor și tendințelor de dezvoltare ale pieței muncii prin investiții în capacitatea furnizorilor de formare și prin stimularea parteneriatelor cu mediul de afaceri

POTENȚIALI BENEFICIARI

O.S. 6.13

 • MECȘ și structuri/ agenții/ organisme relevante, subordonate/ coordonate;
 • Agenții, structuri, organisme aflate în subordinea/coordonarea MECȘ și alte organisme publice cu atribuții în domeniul învățământului superior și cercetării științifice;
 • Instituții de învățământ superior publice și private, acreditate;
 • Școli doctorale și graduale cu personalitate juridică, inclusiv parteneriate intre acestea și sectorul privat/ centre de CDI;
 • Institute/centre de cercetare acreditate, inclusiv institute de cercetare ale Academiei Române;
 • Academia Română;
 • Angajatori;
 • Asociații profesionale;
 • Camere de comerț și industrie;
 • Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială.

O.S. 6.14

 • MECȘ
 • Furnizori autorizați, publici și privați, care asigură formarea teoretică în cadrul programului de formare prin ucenicie la locul de muncă;
 • Angajatori;
 • Asociații profesionale;
 • Camere de comerț și industrie;
 • Organizații sindicale și organizații patronale;
 • ONG-uri;
 • Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială;
 • Instituții și organizații membre ale consorțiilor și parteneriatelor regionale și locale în domeniile ocupării, educației și formării profesionale;
 • Furnizori publici și privați de orientare și consiliere profesională

O.S. 6.15

 • MECȘ;
 • Agenții, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MECȘ/ MMFPSPV și alte organisme publice cu atribuții în domeniul formării profesionale;
 • CNDIPT;
 • ANOFM și structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică;
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale și Comitete Sectoriale;
 • Organizații sindicale;
 • Patronate;
 • Asociații profesionale;
 • Centre publice sau private de validare/certificare a învățării anterioare;
 • Furnizori de FPC autorizați, publici și privați;
 • Unitățile de învățământ acreditate/autorizate;
 • Camere de comerț, industrie și agricultură.

O.S. 6.16

 • MECȘ;
 • MMFPSPV
 • Agenții, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MECȘ/ MMFPSPV și alte organisme publice cu atribuții în domeniul formării profesionale;
 • Autoritatea Națională pentru Calificări;
 • CNDIPT;
 • ANOFM și structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică;
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale și Comitete Sectoriale;
 • Organizații sindicale;
 • Patronate;
 • Asociații profesionale;
 • Centre publice sau private de validare/ certificare a învățării anterioare;
 • Furnizori de FPI și FPC autorizați, publici și privați;
 • Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră;
 • Camere de comerț, industrie și agricultură;
 • Instituții și organizații membre ale Pactelor Regionale și Parteneriatelor Locale pentru Ocupare și Incluziune Socială;
 • Instituții și organizații membre ale consorțiilor și parteneriatelor regionale și locale în domeniile ocupării, educației și formării profesionale.

O.S. 6.17

 • Furnizori de FPI și FPC;
 • MECȘ;
 • MMFPSPV;
 • Agenții, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MECȘ/ MMFPSPV și alte organisme publice cu atribuții în domeniul formării profesionale;
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale și Comitete Sectoriale;
 • Organizații sindicale;
 • Patronate;
 • Asociații profesionale;
 • Centre publice sau private de validare/ certificare a învățării anterioare;
 • Camere de comerț, industrie și agricultură.

 

Prioritate de investiții  8.ii Integrarea durabilă pe piaţa muncii a tinerilor, în special a celor care nu sunt angajaţi, nu sunt incluşi în nici o formă de învăţământ sau formare, inclusiv tinerii care se află în risc de excluziune socială şi tinerii din comunităţile marginalizate, inclusive prin implementarea Garanţiei pentru Tineret.

OBIECTIVE

6.1 Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la SPO care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare profesională inițială

POTENȚIALI BENEFICIARI

 • Ministerul Educației Naționale (MEN)
 • Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV)
 • Agenţii, structuri subordonate sau aflate în coordonarea MEN/MMFPSPV şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul formării profesionale
 • Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
 • Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile teritoriale ale acesteia cu personalitate juridică
 • Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică
 • Organizaţii sindicale
 • Patronate
 • Asociaţii profesionale
 • Furnizori de servicii de consiliere și orientare profesională/ pentru carieră
 • Furnizori de servicii de ocupare
 • Camere de comerț, industrie și agricultură
 • ONG-uri

 

SUMA ALOCATĂ TOTALĂ 

1.393.631.965 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate din care 89.680.233 Euro rezervă de performanță

85.004.079 Euro pentru Regiunea București-Ilfov din care 5.526.743 Euro rezerva de performanță

AXA PRIORITARĂ 7 - ASISTENȚĂ TEHNICĂ

În vederea asigurării unui cadru coerent și unitar de funcționare a instituțiilor responsabile cu gestionarea Fondului Social European în perioada 2014-2020, axa de asistență tehnică din cadrul POCU va acoperi nevoile de finanțare pentru implementarea în bune condiții a Programului Operațional Capital Uman, prin acoperirea cheltuielilor cu personalul.

În acest sens, axa de Asistență Tehnică a POCU va acționa în complementaritate cu Programul Operațional Capacitate Administrativă și Programul Operațional Asistență Tehnică în ceea ce privește aranjamentele procedurale, respectiv existența unei grile de salarizare unice pentru personalul implicat în managementul și controlul FESI, existența unor criterii comune de recrutare a personalului etc.

 

SUMA ALOCATĂ TOTALĂ 

286.276.051 Euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate

18.590.933 Euro pentru Regiunea București-Ilfov

PROCONSULT
ENTITATEA DE MANAGEMENT A CELUI MAI REPREZENTATIV POL AUTO DIN ROMANIA

SC PROCONSULT SRL

membră a Asociației Consultanților în Management din România, membră a Federaţiei Europene a Asociaților de Consultanță, FEACO Brussels şi a International Council of Management Consultants Institutes, ICMCI.

NEWSLETTER

Adăugați adresa de email și înscrieți-vă în lista de informare!

Share This