Despre noi

În anul 2002, SC PROCONSULT SRL își face apariția pe piața de consultanță având ca principal obiect de activitate prestarea de servicii de consultanță în afaceri si management. După o perioada de 19 ani de activitate, societatea noastră dispune de un real prestigiu dobândit prin profesionalism, calitate și promptitudine a serviciilor oferite, ca principii de bază în derularea activității sale.

 

Am reușit să contribuim la dezvoltarea mediului de afaceri și a sectorului public din Romania prin proiecte de finanțare nerambursabilă aprobate in valoare de 417.541.763,18 EURO.

AMCOR – Firma noastră este membră a Asociației Consultanților în Management din România – membră a Federaţiei Europene a Asociaților de Consultanță, FEACO Brussels şi a International Council of Management Consultants Institutes, ICMCI. Datorită sistemului de pregătire continuă, personalul firmei format dintr-o echipă de profesionişti, se perfecționează continuu pentru a păstra un standard profesional ridicat precum şi pentru a oferi servicii complexe în realizarea diverselor tipuri de proiecte de finanțare.

Suntem entitatea de reprezentare a Polului Auto Muntenia, constituită din 30 de membri, dintre care enumerăm: Renault Technologie Roumanie, Automobile Dacia SA, Universitatea Politehnica din București, Universitatea din Pitești, Universitatea Valahia din Târgoviște, Consiliul Județean Dâmbovița, Consiliul Județean Argeș, Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

 

VIZIUNE

PROCONSULT oferă servicii calitative de consultanță în afaceri și managementul de proiect, sprijinind creșterea competitivității mediului de afaceri regional, îmbunătățirea performanțelor instituțiilor publice/private și implicit creșterea nivelului de trai și dezvoltarea durabilă a societății.

OBIECTIVE

Preocuparea societății noastre este orientată spre atingerea următoarelor obiective:

Dezvoltarea pachetului de servicii de consultanta in afaceri si management

Dezvoltarea profesionala continua a echipei

Construirea de parteneriate durabile

Promovarea societății la nivel național

Consultanții firmei s-au implicat în proiecte finanțate de Uniunea Europeană, precum și alți finanțatori în cadrul următoarelor programe:

PHARE
 • PHARE 2000 – Coeziune Economică si Socială, Dezvoltarea resurselor umane in contextul restructurării industriale
 • PHARE 2001 – Coeziune Economică si Socială , Asistenta pentru IMM – uri
 • PHARE 2001 – Schema de finanţare nerambursabila pentru proiecte de infrastructura mică
 • PHARE 2002 – Dezvoltarea Resurselor Umane
 • PHARE 2003 – Dezvoltarea Resurselor Umane
 • PHARE 2004 – Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea Capitalului Uman
 • PHARE 2005 – Coeziune Economica si Sociala, Dezvoltarea Resurselor Umane, Promovarea Capitalului Uman
 • PHARE 2006 – Coeziune Economica si Sociala , Dezvoltarea Resurselor Umane Promovarea Capitalului Uman
Program National Multianual de Finanțare pentru IMM-uri
 • Program National Multianual de Finanțare pentru IMM-uri 2002-2005 Ordinul 51/04.03.2003, Ordinul 52/18.02.2004
 • Program National Multianual de Finanțare pentru IMM-uri 2002-2006 de susținere a investițiilor realizate de către întreprinderi nou înființate si microîntreprinderi, precum si a investițiilor de modernizare/ retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii
 • Program National Multianual de Finanțare pentru IMM-uri 2002-2009 de susținere a investițiilor realizate de către întreprinderi nou înființate si microîntreprinderi, precum si a investițiilor de modernizare/ retehnologizare a întreprinderilor mici si mijlocii
RICOP FINANȚAREA IMM-URILOR
 • RICOP Finanțarea IMM-urilor , Cererea de propuneri de proiecte pilot
 • RICOP Finanțarea IMM –urilor 2003
PROGRAMUL IMPACT (MEdC – ANCS)
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2007 – 2013
 • Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere; Domeniul Major de Intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana; Sub – domeniul Centre Urbane
 • Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale şi locale; Domeniu de intervenție 2.1 – Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri județene , străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea șoselelor de centură
 • Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local, Domeniul de intervenţie 4.1. – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală
 • Axa prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local, Domeniul de intervenţie 4.3. – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor
 • Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.2 „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor natural şi creşterii calităţii serviciilor turistice”.
PNDR – PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2007 – 2013
 • Axa prioritară 3 – Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale ; Masura 312 – Sprijin pentru creearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi
 • Axa prioritară 3 – Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale ; Masura 3.2.2 – Renovarea , dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
Programul „Schema de ajutor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii” instituita prin H.G. nr. 274/2013
PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE 2007 – 2013
 • Axa Prioritara 1 – Un sistem inovativ si ecoeficient de productie, Domeniul de interventie D 1.1. Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, Operatiunea a – Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, A2 – Sprijin financiar de pana la 920.000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii
 • Axa Prioritara 1: Dezvoltarea unui sistem inovativ şi eco-eficient de producţie; DM1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiţii pentru întreprinderile mici şi mijlocii
 • Axa Prioritară 1 – Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie DM1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM; A1 – Sprijin financiar cu valoare cuprinsă între 1.065.000 – 6.375.000 lei acordat pentru investiţii pentru întreprinderile mici şi mijlocii
 • Axa Prioritara 1 – Un sistem inovativ si ecoeficient de productie, Domeniul de interventie D 1.1. Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, Operatiunea a – Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, A2 – Sprijin financiar de pana la 1.075.000 lei pentru intreprinderile mici si mijloci
 • Axa Prioritara 1 – Un sistem inovativ si ecoeficient de productie, Domeniul de interventie D 1.1. Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM, Operatiunea a – Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile ,A1 – Sprijin financiar de la 1.075.001 lei până la 6.450.000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii
 • Axa prioritară 1- Un sistem inovativ și ecoeficient de producție Domeniul Major de Intervenție 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, Operațiunea: 1.3.1. „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes național și internațional”
 • Axa Prioritară 1 -Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Domeniul major de intervenţie D1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, Operaţiunea 1.1.1. „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” pentru întreprinderi, apel 2014
 • Axa Prioritara 2 – Competivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare, Operaţiunea 2.2.1 Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri CD (laboratoare, centre de cercetare)
 • Axa Prioritara 2 – Competivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare, Domeniul major de interventie 2.3 – Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare – dezvoltare si inovare ; Operatiunea 2.3.1 – Sprijin pentru start-up-uri si spin-off-uri inovative
 • Axa Prioritara 2 – Competivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare, Domeniul major de interventie 2.3 – Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare – dezvoltare si inovare ; Operatiunea 2.3.2 – Dezvoltarea infrastructurii de cercetare – dezvoltare in cadrul intreprinderilor si creearea de noi locuri de munca in domeniul cercetarii – dezvoltarii
 • Axa Prioritara 2 – Competivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare, Domeniul major de interventie 2.3 – Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare – dezvoltare si inovare ; Operatiunea 2.3.3 – Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor
 • Axa Prioritara 3 – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public,  Axa prioritară 3 – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”/ Operațiunea Sprijin pentru consultanță acordat întreprinderilor mici și mijlocii
 • Axa Prioritara 3 – „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public, Domeniul major de interventie 2.3 – Accesul intreprinderilor la activitati de cercetare – dezvoltare si inovare ; Operaţiunea 3.3.1: Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri, apel nr. 2, 2011
 • Axa Prioritara 4 – Creşterea eficientei energetice si a securităţii furnizării, in contextul combaterii schimbărilor climatice; Domeniul de intervenţie 4.2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi ; Operaţiunea Sprijinirea investiţiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitaţi de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile : a biomasei, a resurselor hidroenergetice, solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie
 • Axa Prioritara 5 – Asistenta tehnica, DMI 5.1 Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
 • Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acţiunea 2.2.1 – Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere
Program Operational Regional 2014-2020
Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii – Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020

SC PROCONSULT SRL

membră a Asociației Consultanților în Management din România, membră a Federaţiei Europene a Asociaților de Consultanță, FEACO Brussels şi a International Council of Management Consultants Institutes, ICMCI.

PROCONSULT
ENTITATEA DE MANAGEMENT A CELUI MAI REPREZENTATIV POL AUTO DIN ROMANIA

NEWSLETTER

Adăugați adresa de email și înscrieți-vă în lista de informare!
Share This