POR 2014-2020: Au fost revizuite – Ghidul general și ghidurile specifice aferente apelurilor de proiecte lansate

Ghidului Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020” a fost aprobat prin Ordinul 1021 în data de 4 noiembrie 2015. Aproape un an mai târziu, în data de 13.10.2016, a fost emis Ordinul MDRAP 2735 pentru modificarea acestui ghid.

Pe cale de consecință, pentru corelare, au fost modificate și ghidurile specifice aferente apelurilor de proiecte deja lansate (în perioada martie-mai 2016), prin următoarele ordine:

Ordin MDRAP Apel de proiecte Prioritate
2741/13.10.2016 POR/2016/6/6.1/1 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
2740/13.10.2016 POR/2016/7/7.1/1 7.1. Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice
2739/13.10.2016 POR/2016/3/3.1/A/1 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale
2738/13.10.2016 POR/2016/5/5.2/1 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului
2737/13.10.2016 POR/2016/5/5.1/1 5.1. Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural
2736/13.10.2016 POR 2016/2/2.1.A 2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, în special prinfacilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noiîntreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Principalele modificări se referă la:

  • Se permite redepunereaproiectelor respinse în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității. Nu este valabil pentru proiectele respinse în urma etapei de evaluare tehnică și financiară, cu excepția apelurilor necompetitive.Această prevedere se aplică inclusiv proiectelor respinse în cadrul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității, până la data de 13.10.2016.
  • Motivele privind solicitarea clarificărilor în etapele de verificare a conformității și eligibilității sau de evaluare tehnică și financiară sunt mai flexibile.
  • Documentația tehnică/tehnico-economică se poate depune inclusiv în format electronic, sub semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului/a persoanei împuternicite.
  • În etapa precontractuală este obligatorie depunerea planului de situație a imobilelor.
  • Se acceptă înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în cartea funciară, la momentul depunerii cererii de finanțare. În acest caz, este obligatorie înscrierea definitivă a dreptului respectiv și depunerea extrasului de carte funciară justificativ în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la primirea notificării privind demararea etapei precontractuale. Nu se acceptă înscrierea provizorie a celorlalte drepturi reale/ de creanță aplicabile conform ghidurilor specifice.
  • Este clarificată modalitatea de calcul a termenelor aferente mecanismului de selecțieși contractare pentru apelurile competitive corelat cu regulile de calcul a termenelor stabilite de Codul de procedură civilă.
  • Se permite închiderea grilelor de evaluare tehnicăși financiară cu observații/recomandări,cu obligația soluționăriiacestoraîn termenul maxim de depunere a documentelor în etapa precontractuală.

Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul General rămân neschimbate.

Modificările prevăzute în cadrul ordinelor MDRAP din data de 13.10.2016 menționate mai sus cu privire la etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității nu se aplică proiectelor aflate în proces de evaluare și selecție la data publicării acestora. Pentru aceste proiecte, etapa de verificare a CAE se finalizează în condițiile prevăzute în Ghidurile specifice aflate în vigoare la data depunerii acestora. Totuși, pentru etapele procesului de evaluare și selecție, ulterioare conformității administrative și eligibilității, pentru proiectele depuse în cadrul apelurilor de proiecte lansate, se aplică prevederile ghidurilor specifice modificate în data de 13.10.2016.

Share This