Investițiile pentru dezvoltarea departamentelor CD ale întreprinderilor au ca scop încurajarea
cresterii capacitații de cercetare-dezvoltare și inovare în scopul cresterii nivelului de inovare și a
competitivităţii pe piaţa a întreprinderilor și creşterea investițiilor private în CDI. Când întreprinderea
face parte dintr-un cluster, investiția în cercetare-dezvoltare și inovare va contribui, de asemenea, la
creşterea potențialului de cluster în special în acele sectoare economice competitive sau cu potențial
de creştere la nivelul comunităților unde activează aceste întreprinderi.
Acest tip de proiect va sprijini investiţii inițiale pentru:
 Construcția de noi departamente de CD (laboratoare/centre de CD etc,) însoțita obligatoriu
de dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare;
 Modernizarea, extinderea, consolidarea, schimbarea de destinație a departamentelor de CD
existente, însoțita obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente si instrumente de
cercetare;
 Achiziţia de echipamente si instrumente de cercetare.

Proiectele pot fi depuse de:
a) Entități cu personalitate juridica constituite conform prevederilor Legii nr. 31 privind societățile
comerciale din 16 noiembrie 1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare care au
activitatea de CD menționata în statut. Solicitanții pot fi întreprinderi mari, mijlocii sau mici (in
aceasta categorii fiind incluse și microîntreprinderile)
b) Entități cu personalitate juridica constituite conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind
reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările
și completările ulterioare/ sau prevederilor OUG nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor
autonome, cu modificările și completările ulterioare, care au activitatea de CD menționata în statut
c) Entități cu personalitate juridica constituite conform reglementarilor specifice similare celor
menționate la punctele a) si b), din alte state membre UE.
Ce categorii de proiecte vor primi finanţare?
Proiecte de construcții pentru crearea de noi departamente de CD (centre/laboratoare de cercetare
in cadrul întreprinderii) însoţite obligatoriu de achiziționarea de noi instrumente și echipamente,
pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcții de cercetare. Proiectul va fi
însoțit obligatoriu de studiu de fezabilitate și plan de afaceri în studiul de fezabilitate, secțiunea de
analiza cost beneficiu va fi completata conform indicațiilor din Anexa 5.1 – Model Studiu de
fezabilitate/DALI.

Proiecte de modernizare, extindere, consolidare și schimbare de destinație a unui departament de
CD existent însoţite obligatoriu de achiziționarea de noi instrumente și echipamente, pentru
extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcții de cercetare. Proiectul va fi însoțit
obligatoriu de documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și plan de afaceri.
Proiecte de achiziție de echipamente și instrumente pentru cercetare. Pentru aceasta categorie de
proiecte sunt acceptate și lucrări exceptate de la autorizare (daca este cazul). Tipurile de lucrări
exceptate de la autorizare sunt cele menționate la art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 18 din
Ordinul ministerului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Proiectul va fi însoțit numai de plan de afaceri.
Dotarea cu echipamente si instrumente de cercetare este activitate OBLIGATORIE pentru fiecare
categorie de proiect.

Activități eligibile pentru finanţare:
- achiziționarea de teren;
- constructie/modernizare/extindere/consolidare/modificare/schimbare destinație clădiri
destinate unor institute/centre/laboratoare CD;
- achiziționarea de active corporale pentru CD: clădiri și/sau suprafețe în cadrul clădirilor,
instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare etc;
- achiziționarea de active necorporale pentru CD

Bugetul alocat competiției este de 253.000.000 lei.
Valoarea finanţării publice nerambursabile, pentru un proiect, va fi cuprinsa între 4.500.000 lei și
92.000.000 lei (echivalentul in lei a 20 milioane Euro). Aceasta valoare este propus a creste pana la
220.000.000 lei după ce Programul Operațional Competitivitate (POC) va fi modificat în acest sens.
Valoarea totala a proiectului (costuri eligibile si neeligibile) nu poate depăși 250.000.000 lei (50
milioane Euro).

Durata de implementare a proiectelor:

- max. 36 luni – pentru proiectele de dotare și lucrări exceptate de la autorizare (daca este
cazul)
- max. 48 luni – pentru celelalte doua categorii de proiecte menționate la punctul 2.2.
Durata proiectului nu poate depăși data de 31 decembrie 2023.

Share This