Ministerul Fondurilor Europene a publicat ordinul nr. 879/2019 privind aprobarea  listei  de verificare a procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, contractelor sectoriale și acordurilor cadru prevăzute de Legile nr. 98/2016 și 99/2016.


Lista de verificare unitară este folosită de Autoritățile de Management coordonate de Ministerul Fondurilor Europene pentru verificarea achizițiilor realizate de beneficiari în cadrul proiectelor cu
finanțare europeană.


Documentul facilitează urmărirea principalelor etape în derularea unei achiziții publice și evitarea riscurilor de nereguli, respectiv: etapa de publicare cu respectarea termenelor obligatorii pentru elaborarea ofertei, clarificări și eventuale erate sau prelungire de termen, precum și a condițiilor în care se pot realiza aceste clarificări/modificări; alegerea procedurii din perspectiva respectării prevederilor specifice de valoare sau a condițiilor cumulative de aplicare a procedurii;
 elaborarea și respectarea în etapa de evaluare a criteriilor de calificare și selecție/ factorilor de evaluare cu accent pe oferta câștigătoare;
 conflictul de interese;
organizarea corectă a etapei de evaluare cu accent pe respectarea principiului tratamentului egal;
atribuirea, cu întocmirea corectă a raportului și semnarea contractului în condițiile stabilite prin documentația de atribuire/ oferta câștigătoare.
Lista este un instrument de autoevaluare util pentru beneficiari. Aceștia pot identifica aspecte care pot prezenta un risc și care pot atrage aplicarea de corecții financiare. De asemenea, cu ajutorul listei unitare de verificare sunt identificate ușor și principalele prevederi legislative ce trebuie respectate.

Share This