În M. Of. nr. 711 din 7 august 2020 s-a publicat H.G. nr. 628/2020 privind modificarea și completarea H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie.

Respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie.

Art. 3 (modificat prin H.G. nr. 628/2020 )
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 3 se prezenta sub următoarea formă:
„Art. 3 (1) Se pot emite acorduri pentru finanțare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, în limita bugetului anual alocat schemei.
(2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015 – 2023, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.”
 
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 3 se modifică și va avea următorul conținut:
„Art. 3

(1) Se pot emite acorduri pentru finanțare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat și a hărții regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei.
(2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2028, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.”
 
Art. 13 alin. (2) (modificat prin H.G. nr. 628/2020 )

Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 13 alin. (2) se prezenta sub următoarea formă:
„(2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) întreprinderea adresează Ministerului Finanțelor Publice o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, înainte de demararea investiției;

b) documentația anexată cererii face dovada că investiția nu ar fi profitabilă pentru întreprindere în regiunea respectivă sau nu ar fi realizat în regiunea respectivă, în absența ajutorului de stat;
c) [textul din Art. 13, alin. (2), litera C. din capitolul V a fost abrogat la 09-iul-2018 de Art. I, punctul 5. din Hotarirea 476/2018]”
 
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:
„(2) Se consideră că ajutorul are efect stimulativ dacă întreprinderea adresează Ministerului Finanțelor Publice o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înainte de demararea investiției.”
 
Art. 3 din Anexa nr. 2 (modificat prin H.G. nr. 628/2020 )
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 3 se prezenta sub următoarea formă:
„Art. 3
(1) Se pot emite acorduri pentru finanțare în baza prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, în limita bugetului anual alocat schemei.
(2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015 – 2023, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.”
 
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 3 se modifică și va avea următorul conținut:
„Art. 3
(1) Întreprinderea solicitantă transmite Ministerului Finanțelor Publice o cerere de acord pentru finanțare însoțită de următoarele documente justificative:
a) certificat constatator eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de acord, fie în original, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informații obținute de pe portalul de servicii al Oficiului Național al Registrului Comerțului – RECOM Online, în care să se
menționeze cel puțin următoarele: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal, toate domeniile secundare de activitate și punctele de lucru ale întreprinderii;
b) situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, în copie, după caz;
c) planul de afaceri din care să rezulte viabilitatea investiției inițiale și eficiența economică a întreprinderii, inclusiv în format electronic;
d) împuternicire semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanțare;

e) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie;
f) opis cu documentele transmise.
(2) Formularul cererii de acord pentru finanțare și modalitatea de transmitere și înregistrare a documentelor justificative prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în Ghidul solicitantului.”
 
Art. 6 din Anexa nr. 2 (modificat prin H.G. nr. 628/2020 )
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 6 se prezenta sub următoarea formă:
„Art. 6
(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziționării, după caz, de active corporale și necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1
lit. a) și b) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută în anexa nr. 2, precum și cheltuielile legate de închirierea construcțiilor aferente investiției inițiale.
(2) Activele corporale și necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de eligibilitate:
a) să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiției pentru care s-a solicitat finanțarea;
b) să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat și trebuie să rămână asociate investiției pentru care s-a acordat finanțarea pe o perioadă de minimum 5 ani de la
finalizarea investiției;
c) să fie achiziționate în condiții de piață.
(3) Activele necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile de eligibilitate prevăzute la alin. (2), precum și să fie achiziționate de la terți care nu au legături cu cumpărătorul.
(4) Valoarea maximă a cheltuielilor ce pot fi considerate eligibile aferente realizării construcțiilor nu poate depăși standardul de cost definit la art. 1 lit. jj) din Procedura privind
acordarea ajutoarelor de stat, prevăzută în anexa nr. 2.
(5) În cazul închirierii construcțiilor aferente investiției inițiale, contractul de închiriere trebuie să aibă o valabilitate de cel puțin 5 ani de la data finalizării investiției iar valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăși 22 lei/mp/lună, respectiv echivalentul a aproximativ 5 euro/mp/lună.
(6) Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depăși 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investiției.”
 
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 6 se modifică și va avea următorul conținut:
„Art. 6

(1) Ministerul Finanțelor Publice verifică și evaluează, conform art. 4, cererea de acord pentru finanțare însoțită de documentele justificative prevăzute la art. 3, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la Ministerul Finanțelor Publice.
(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se aplică și pentru verificarea și evaluarea informațiilor și documentelor justificative solicitate de Ministerul Finanțelor Publice conform art. 4 alin. (2) lit. b) sau alin. (3) lit. a), calculat de la data înregistrării acestora la Ministerul Finanțelor Publice.”
 
Art. 8 din Anexa nr. 2 (modificat prin H.G. nr. 628/2020 )
Vechea reglementare În vechea reglementare, art. 8 se prezenta sub următoarea formă:
„Art. 8
Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri și a Regulamentului, prin alocări de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni generale, sub formă de sume nerambursabile, în raport cu cheltuielile eligibile și în
limita intensității maxim admisibile.”
 
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 8 se modifică și va avea următorul conținut:
„Art. 8 Întreprinderile au obligația demarării investiției pentru care au solicitat finanțare în termen de 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare, cu respectarea calendarului asumat în documentația anexată cererii, sub sancțiunea prevăzută la art. 17.”
 
Art. 11 alin. (2) și (3) din Anexa nr. 2 (modificate prin H.G. nr. 628/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 11 alin. (2) și (3) prevedeau următoarele aspecte:
„(2) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme, pot fi cumulate după cum urmează:
a) cu orice alt ajutor de stat aferent unor costuri eligibile diferite;
b) cu orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleași costuri eligibile, dar numai în cazul în care cumularea respectivă nu are drept rezultat depășirea limitelor maxime prevăzute la art.
9 alin. (1), respectiv la art. 10 alin. (1) și (2).
(3) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme nu se cumulează cu ajutoare de minimis în raport cu aceleași costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate și un nivel al ajutorului care depășește limitele prevăzute la art. 10 alin. (1) și (2).”
 

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (2) și (3) se modifică și vor avea următorul conținut:
„(2) În cazul în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanțe între datele și informațiile transmise, Ministerul Finanțelor Publice poate solicita documente și informații suplimentare, care vor fi transmise de întreprindere Ministerului Finanțelor Publice în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
(3) În situația în care întreprinderea nu confirmă primirea solicitării transmise de Ministerul Finanțelor Publice sau nu respectă termenul prevăzut la alin. (2), Ministerul Finanțelor Publice returnează întreprinderii cererea de plată a ajutorului de stat, în termen de 15 zile
lucrătoare, în vederea completării acesteia.”
 
Art. 13 alin. (2) și (4) din Anexa nr. 2 (modificate prin H.G. nr. 628/2020 )
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 13 alin. (2) și (4) prevedeau următoarele aspecte:
„(2) Se consideră că ajutorul are efect stimulativ dacă întreprinderea adresează Ministerului Finanțelor Publice o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înainte de demararea
investiției.
(4) Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în conturile deschise cu această destinație la Trezoreria Statului, dacă sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv dacă sumele se restituie în anii următori anului în care au fost încasate.”
 
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 13 alin. (2) și (4) se modifică și vor avea următorul conținut:
„(2) Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Ministerul Finanțelor Publice în contul 50.70 «Disponibil din subvenții și transferuri», deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază își are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în termen
de 15 zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme și a fost efectuată verificarea la fața locului.
(4) Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în conturile de cheltuieli bugetare din care au fost încasate, dacă sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv în contul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, dacă sumele se restituie în anii următori anului în care au fost încasate.”
 
Art. 15 din Anexa nr. 2 (modificate prin H.G. nr. 628/2020 )
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 15 se prezenta sub următoarea formă:
„Art. 15

Prezenta hotărâre se aplică ajutoarelor din toate sectoarele economice, cu excepția următoarelor ajutoare prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulament:
a) ajutoare acordate în sectorul pescuitului și acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11
decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
b) ajutoare acordate în sectorul producției primare;
c) ajutoare acordate în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau comercializate de către întreprinderile în cauză, sau
(ii) atunci când acordarea ajutoarelor este condiționată de transferarea lor parțială sau integrală către producători primari;
d) ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului;
e) ajutoare care favorizează activitățile din sectorul siderurgic, sectorul cărbunelui, sectorul construcțiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor și al infrastructurii conexe, și sectorul energiei și al infrastructurii pentru aceasta.”
 
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:
„Art. 15
Până la data de 1 iulie a anului următor finalizării investiției, respectiv realizării ultimei plăți a ajutorului de stat aprobat, după caz, începând cu anul 2021, întreprinderea va prezenta Ministerului Finanțelor Publice un raport auditat de o întreprindere autorizată care nu are calitatea de persoană afiliată cu întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, care va certifica faptul că în urma implementării investiției întreprinderea realizează activitatea care a fost finanțată prin proiect.”
 
Art. 10 alin. (1^1) (introdus prin H.G. nr. 628/2020 )
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 10, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
„(1^1) Intensitatea brută a ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere în cadrul schemei, în perioada 2021-2023, în raport cu cheltuielile eligibile, se stabilește prin hărțile regionale aprobate de Comisia Europeană pentru această perioadă. Nivelul maxim al ajutorului de stat, în raport cu cheltuielile eligibile și cu respectarea prevederilor art. 11, se
stabilește corespunzător intensității maxime aprobate.”
 
Art. 17 alin. (4) (introdus prin H.G. nr. 628/2020 )
Noua reglementare Potrivit noii reglementări, la art. 17, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
„(4) Implementarea schemei de ajutor de stat se face cu respectarea Recomandării (UE) 2020/1.039 a Comisiei din 14 iulie 2020 privind condiționarea acordării unui sprijin financiar
din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absența legăturilor cu jurisdicțiile necooperante. Asigurarea respectării condiționalităților prevăzute în recomandarea Comisiei Europene se realizează pe baza instrucțiunilor prevăzute în Ghidul solicitantului.”
 
Art. 12 alin. (1^1) și (1^2) din Anexa nr. 2 (introduse prin H.G. nr. 628/2020)
Noua reglementare Potrivit noii reglementări, în anexa nr. 2, la art. 12, după alin. (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:
„(1^1) Ministerul Finanțelor Publice verifică și analizează cererea de plată a ajutorului de stat însoțită de documentele justificative prezentate în Ghidul de plată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la Ministerul Finanțelor Publice.
(1^2) Termenul prevăzut la alin. (1 1 ) se aplică și pentru verificarea și analiza informațiilor și documentelor justificative solicitate de Ministerul Finanțelor Publice conform art. 11 alin. (2), calculat de la data înregistrării acestora la Ministerul Finanțelor Publice.”
 
Art. 14 alin. (1^1) și (1^2) din Anexa nr. 2 (introduse prin H.G. nr. 628/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, în anexa nr. 2, la art. 14, după alin. (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:
„(1^1) La solicitarea întreprinderii se poate prelungi perioada minimă obligatorie de menținere prevăzută la alin. (1) până la 2 ani, stabilită după analiza și aprobarea de către Ministerul Finanțelor Publice a planului de recuperare a decalajului determinat exclusiv de pandemia provocată de noul coronavirus, transmis de întreprindere.
(1^2) Solicitarea prevăzută la alin. (1 1 ) se poate transmite la Ministerul Finanțelor Publice până la data de 31 decembrie 2021.”
 
Art. 16 alin. (3^1) din Anexa nr. 2 (introduse prin H.G. nr. 628/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, în anexa nr. 2, la art. 16, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
„(3^1) Ministerul Finanțelor Publice poate solicita întreprinderii informații suplimentare în vederea soluționării cererilor privind modificarea prevăzută la alin. (2). Întreprinderea transmite completarea documentației în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.”

Share This