AM POC a anunțat pe 17 septembrie 2020, deschiderea celui de al treilea apel de proiecte aferent Acțiunii 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.


Solicitanți eligibili:
 Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC sau
 Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară
activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC
Consorții formate din:
 Entitățile definite mai sus( oricare dintre cele doua) și
 Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România


Alocarea totală pentru acest apel este: 13.691.758,06 euro (FEDR+BS), distribuită astfel:
 regiuni mai puțin dezvoltate – 8.632.846,46 euro FEDR
 regiuni mai dezvoltate – 2.828.374,49 euro FEDR
Valoarea finanțării nerambursabile acordate este între 1.000.000 euro și 5.000.000 euro.

Activități eligibile
Următoarele categorii de activități, strict necesare pentru implementarea proiectului, sunt eligibile pentru finanțare în cadrul prezentului apel acțiuni (conform schemei de ajutor de stat și de minimis):
 Activități aferente achiziționării de hardware TIC și a altor echipamente/dispozitive aferente
(inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de
vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură
cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;
 Activități aferente amenajării centrului de date în care se vor instala echipamentele TIC
achiziționate prin proiect (o singură dată pe perioada implementării);
 Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, achiziționarea și implementarea de soluții
de semnătură electronică, inclusiv resurse de stocare si procesare, justificate din punct de vedere al implementării proiectului Dezvoltarea și implementarea soluțiilor software specifice proiectului și integrarea aplicațiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele
clare de dezvoltare: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune (dacă este cazul);
 Activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale;
 Activități aferente serviciilor de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de
sprijinire a inovării;
 Activități aferente inovării de proces și organizațională (altele decât cele susținute prin
schema de ajutor de minimis), inclusiv activități de cercetare contractuală;

 Activități necesare informării și publicității proiectului – conform prevederilor Manualului de
Identitate Vizuală și prezentului ghid al solicitantului;
 Activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru:
o elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare o managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului și servicii de asistență juridică pentru realizarea achizițiilor (elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție)

 Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate /
achiziționate și cel care va asigura mentenanța;
 Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform
reglementărilor naționale) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului
cu Cererea de finanțare și obiectivele POC;
 Activități specifice echipei interne de management a proiectului.

Descarcă ghidul

Depunerea și înregistrarea propunerilor de proiecte se va realiza începând cu data de 2 octombrie 2020 ora 09:00 și se va încheia în data de 2 noiembrie 2020 ora 18:00.
Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele cerute în Ghidul solicitantului

Share This