Astăzi, 27 august 2020, a fost publicat în Monitorul Oficial ordinul privind aprobarea măsurii de sprijin constând în acordarea de ajutoare de stat și ajutoare de minimis în cadrul dezvoltării IMM-urilor în cadrul POR 2014-2020.


Beneficiari: Societăți sau societăți cooperative care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.
Proiectele pot fi implementate în următoarele regiuni:
 Regiunea Nord-Est
 Regiunea Sud-Est
 Regiunea Sud-Muntenia
 Regiunea Sud-Vest Oltenia
 Regiunea Vest
 Regiunea Nord-Vest
 Regiunea Centru
Valoarea totală estimată a ajutoarelor ce vor fi acordate în cadrul acestei măsuri este de 150 milioane euro.
Valoarea finanțării nerambursabile: Minimum 1.500.000 euro și maximum 6.000.000 euro.
Finanțarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis este de 100% din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis cu respectarea plafonului de minimis, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro.
Finanțarea nerambursabilă maximă ce poate fi acordată ca ajutor de stat regional nu trebuie să depășească intensitatea maximă admisă, aplicabilă la valoarea cheltuielilor eligibile finanțabile prin ajutor de stat regional aferente proiectului, în funcție de regiunea de dezvoltare în care se
implementează proiectul și de categoria de întreprindere în care se încadrează beneficiarului, respectiv:

Categoriile de cheltuieli eligibile, finanțabile prin ajutor de stat regional, sunt:
a. Cheltuieli pentru amenajarea terenului;
b. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;
c. Cheltuieli pentru investiția de bază;
d. Alte cheltuieli.
Cheltuielile pentru investiția de bază:
 Construcții și instalații;
 Dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, cu și fără montaj);
 Active necorporale.
Conform ordinului, categoriile de cheltuieli eligibile, finanțabile prin ajutor de minimis sunt:

 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică;
 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului.
Cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică au în vedere următoarele categorii:
 Studii de teren;
 Obținere avize, acorduri, autorizații;
 Comisioane, cote și taxe;
 Proiectare și inginerie;
 Consultanță;
 Asistență tehnică.

Share This