În ceea ce privește procedurile de achiziții derulate în cadrul proiectelor finanțate prin fonduri europene, achizitorii privați utilizează proceduri simplificate.

În data de 22 octombrie 2013 a intrat în vigoare Ordinul nr. 1.120 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale,obiectivul „Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. (La aceeași dată se abroga Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 16 noiembrie 2012, şi orice alte dispoziţii contrare acestuia.)

Cu excepția unor cazuri speciale (cum ar fi elaborarea planului de afaceri, a studiului de fezabilitate s.a.), eligibilitatea cheltuielilor este condiționată de achiziționarea și efectuarea acestora după semnarea contractului de finanțare.

O schimbare adusă de unele ghiduri pentru accesarea instrumentelor structurale 2014-2020 este abordarea referitoare la maturitatea proiectului. Astfel, sunt permise (și chiar punctate suplimentar) efectuarea unor activități, achiziții și cheltuieli înainte de semnarea contractului de finanțare, începând cu elaborarea documentaţiei tehnico-economice faza PT și terminând cu atribuirea contractului de lucrări.

Având în vedere că Ordinul 1.120/2013 se aplică de către beneficiarii privați, iar acest statut este acordat în momentul semnării contractului de finanțare, a fost necesară completarea cadrului legal pentru achizițiile efectuate de solicitanții privați. Completarea a fost îndeplinită prin Ordinul MFE nr. 427/2016 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicată de solicitanții privați de finanțare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

Cu scopul transpunerii noilor directive europene în domeniul achizițiilor, în luna mai a acestui an a fost abrogată OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii și a intrat în vigoare Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.

Pentru că atât Ordinul 1.120/2013, cât și Ordinul 427/2016 sunt emise având în vedere prevederile OUG 34/2006, ambele au fost abrogate implicit.

Ministerul Fondurilor Europene a publicat un comunicat de presă în care susține că va emite un nou ordin care va reglementa regimul juridic al achiziţiilor efectuate de solicitanții sau beneficiarii privaţi. Până atunci, solicitanții sau beneficiarii privaţi pot efectua achiziţii directe cu respectarea pragurilor din Legea nr.98/2016.

Comunicat de presă, sursa http://www.fonduri-ue.ro/presa/comunicate/1922-mfe-solicitantii-sau-beneficiarii-privati-pot-efectua-achizitii-directe-cu-respectarea-pragurilor-din-legea-nr-98-2016

MFE: Solicitanții sau beneficiarii privaţi pot efectua achiziţii directe cu respectarea pragurilor din Legea nr.98/2016

București, 9 iunie 2016 – În cel mai scurt timp, Ministrul Fondurilor Europene va emite un nou ordin care va reglementa regimul juridic al achiziţiilor efectuate de solicitanții sau beneficiarii privaţi care efectuează achiziţii pentru pregătirea sau în implementarea proiectelor cu finanțare europeană (finanțate din instrumente structurale – obiectivul „Convergenţă” și fondurile SEE şi norvegian).

Până la emiterea noului ordin, solicitanții sau beneficiarii privaţi pot efectua doar achiziţii directe cu respectarea pragurilor din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (132.519 lei pentru produse şi servicii și 441.730 lei pentru lucrări).

Cadrul legal [1] aplicabil solicitanților/ beneficiarilor privați a fost abrogat implicit prin intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, care înlocuiește OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative.

În acest context, procedurile simplificate aflate în curs de desfășurare la 26 mai 2016 (data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016) se vor derula în continuare conform prevederilor în vigoare la data inițierii procedurii respective. Precizarea este valabilă și pentru încheierea contractelor de achiziție, aferente unor proceduri simplificate demarate anterior datei de 26 mai 2016.

[1]Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.191/2014, Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 3.123/2015 și Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 427/2016.”

 

Share This